PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ – soutěžící NAOS CZECH REPUBLIC s.r.o., Na strži 1702/65, Nusle, Praha 4 14000, IČO: 25308246, C 138610 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen 'NAOS CZ')

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ
soutěžící

V NAOS CZ respektujeme soukromí všech subjektů dat, se kterými jsme v kontaktu, a to bez ohledu na to, zda osobní údaje zpracováváme sami nebo pomocí jiných subjektů. Je pro nás důležité, abyste věděli, které osobní údaje o vás zpracováváme, proč to děláme a jaké jsou vaše práva. Proto vás žádáme, abyste si přečetli toto prohlášení, které vám poskytne více informací o zpracování vašich osobních údajů.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Marketing Kampaně, spotřebitelské soutěže, akce jméno, příjmení, adresa, mailová adresa, telefonický kontakt, fotografie, problematika pokožky, zájem o vybrané témata, vybrán produkt, datum narození, kožní diagnóza, zájmy o produkty, datum a typ soutěže

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ DAT

NAOS CZ bude zpracovávat Vaše údaje na následující účely:

Činnosť Účel Právny základ
Kampaně, spotřebitelské soutěže, akce Na podporu prodeje našich produktů, pro zajištění vaší informovanosti o nejnovějších našich produktech, službách a akcích. Community management - management zpráv, komentářů na sociálních sítích - Dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely.

STRANY, KTERÉ MOHOU MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM

NAOS CZ jako správce může sdílet vaše údaje se třetími stranami v následujících případech:

Činnosť Účel Príjemcovia
Kampaně, spotřebitelské soutěže, akce Na podporu prodeje našich produktů, pro zajištění vaší informovanosti o nejnovějších našich produktech, službách a akcích. Community management - management zpráv, komentářů na sociálních sítích - Česká obchodní inspekce
- Fresh Services, s.r.o.
- Elite solutions, s.r.o.
- Stevona, s.r.o.

V takových případech mohou tyto třetí strany zpracovávat vaše osobní údaje pouze na uvedené účely a pouze v souladu s našimi pokyny nebo platnými právními předpisy. K vašim osobním údajům budou mít přístup i naši pracovníci. V takovém případě se přístup udělí pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro uvedené účely a jen tehdy, pokud je pracovník vázán povinností mlčenlivosti.

UMÍSTĚNÍ OSOBNÍCH DAT

K vašim osobním údajům budou mít přístup oprávnění pracovníci NAOS CZ, v České republice v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, jedná se o následující případy:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme pouze na omezenou dobu, přičemž k jejich vymazání dojde, když už nebudou potřebné pro účely zpracování uvedené v tomto prohlášení.

Činnosť Doba archivácie
Kampaně, spotřebitelské soutěže, akce do celkového ukončení soutěže, v případě účetních dokladů po dobu 10 let

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat delší dobu v případě přetrvávajícího právního sporu, nebo pokud jste nám udělili souhlas.

JAKÉ MÁTE PRÁVA

Podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů máte určitá práva v souvislosti s jejich zpracováním. Zde je uveden seznam těchto práv, i to, co dané právo pro Vás znamená.Právo na přístup Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:
  • Proč zpracováváme vaše osobní údaje
  • Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme
  • S kým vaše osobní údaje sdílíme
  • Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje nebo jaké jsou kritéria pro určení této lhůty
  • Jaké máte práva
  • Odkud získáváme vaše osobní údaje (pokud jsme je nezískali od vás)
  • Pokud zpracovávání zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. Profilování)
  • Pokud vaše osobní údaje byly převedeny do země, která je mimo EEA, způsob jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů.
Všechny výše uvedené informace jsou dostupné v těchto Zásadách o ochraně osobních údajů.
Můžete také požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Nicméně, dodatečné kopie budou zpoplatněny.
Právo na opravu nebo změnu Je důležité, abychom měli o vás správné informace a žádáme vás, abyste nás upozornili, pokud je některý z vašich osobních údajů nesprávný, např. pokud jste si změnili jméno nebo pokud jste se přestěhovali.
Právo být zapomenut nebo právo na vymazání Pokud zpracováváme vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazání těchto údajů.
Právo na omezení zpracování Od momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů nebo pokud jste namítali proti zpracování a do momentu, dokud nebudeme moci problém vyšetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s vaším souhlasem, pokud je to nutné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného, nebo jestliže existuje významný veřejný zájem na zpracování.
Můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.
Právo namítat zpracování Pokud se domníváte, že nemáme právo na zpracování vašich osobních údajů, můžete proti našemu zpracování namítat. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování pouze tehdy, pokud umíme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní údaje však můžeme vždy zpracovat, pokud je to nutné k určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.
Právo na přenosnost údajů Můžete požádat o to, aby Vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na zpracování na základě souhlasu nebo na splnění smlouvy, byly poskytnuty v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného správce.
Stažení souhlasu Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy tak učiníme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů.


O vašem požadavku / požadavcích budeme také informovat ostatní strany, kterým jsme Vaše osobní údaje mohli poskytnout.

V případě podezření máte právo na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, prostřednictvím Úřadu na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

JAK SE MOHU STĚŽOVAT OHLEDEM POUŽITÍ MÝCH DAT NEBO JAK uplatňuje práva?

Chcete-li podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právům, můžete se obrátit na naši odpovědnou osobu za dohled nad ochranou osobních údajů (Data Protection Officer "DPO") a vaše podněty a žádosti budou prověřené.

Kontakt na odpovědnou osobu za dohled nad ochranou osobních údajů: ochranaudajov@cz.naos.com .

Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na příslušném kontrolním orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat, zašlete prosím e-mail na ochranaudajov@cz.naos.com .